← Tillbaka till tidigare aktiviteter

Årsmöte 2012

Datum: 01 februari, 2012
Plats: Torget på KTH, Lindstedtvägen 3

STIMDI hade årsmöte, onsdagen den 1 februari, klockan 17:30-18:30. Det var en rafflande spänning när dem nya ledamoterna valdes in i styrelsen.

Årsmötets dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av årsavgift
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Till årsmötet väckta frågor
16. Årsmötets avslutande

Etiketter: